N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
302
486
5257
302
24710
5273523

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 35 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

35 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o korespondencji skierowanej do Rady Gminy.
  5. Przyjęcie informacji na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
  6. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Mucharz oraz formach przeciwdziałania bezrobociu.
  7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mucharz za I półrocze 2022 r.
  8. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mucharz za rok 2021;

b)      w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 (materiał w BIP – Rada Gminy/Materiały na Sesję);

c)      w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2023 rok;

d)      w sprawie wystąpienia przez Gminę Mucharz ze Stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów”;

e)      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mucharz;

f)       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaszczurowej;

g)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mucharz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

h)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

i)       w sprawie emisji obligacji Gminy Mucharz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

j)       w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/298 z 30 czerwca 2022 r. Rady Gminy Mucharz
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia przeciwko wirusowi HPV na lata 2022-2023 w Gminie Mucharz;

k)      w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/284 z 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mucharz;

l)       w sprawie uchylenia Uchwały nr XV/131 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mucharz;

m)   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczurowej;

n)      w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. dla Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Mucharzu;

 • o)      w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2022;

p)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2022-2028.

10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

Gminny Portal Mapowy

Kraina Jeziora Mucharskiego

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW