N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
5074
633
7837
12905
19778
4870756

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 22 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

22 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Dwudziesta Druga Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
6. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Mucharz w 2020 r. oraz z planem rzeczowo – finansowym na 2021 r.
7. Przyjęcie informacji na temat działalności jednostek OSP z terenu Gminy Mucharz za rok 2020.
8. Przyjęcie informacji na temat działalności jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9. Przyjęcie informacji na temat stanu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mucharz w 2020 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2020 na terenie Gminy Mucharz.
11. Przyjęcie informacji na temat ściągalności podatków za rok 2020, opłat za śmieci, ścieki, wodę, ilość zwolnień podatkowych i ich wartość.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Mucharz za 2020 rok.
13. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za 2020 r.
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu;
b) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu;
c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu za 2020 rok;
- podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu;
d) Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu;
e) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mucharzu.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu;
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat;
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawcach;
e) w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz";
f) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz;
g) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
h) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mucharz nr VII/61 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mucharz zaliczanych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą nr XV/136 z dnia 30 czerwca 2020 r.;
i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego;
j) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021.
15. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
16. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska