N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
593
746
6089
9531
23864
4643826

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 30.06.2020 r. o godz. 9.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu  odbędzie się Piętnasta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za 2019 r.:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu;
b) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu;
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu za 2019 rok;
- podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mucharzu;
d) Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu;
e) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. (dokument zamieszczony w BIP).
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Mucharz za 2019 rok.
10. Przyjęcie raportu o stanie Gminy za rok 2019
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Mucharz wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za rok 201.
11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019, sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Mucharz z wykonania budżetu za rok 2019;
- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia / nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mucharz z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej";
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Mucharz;
c) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Mucharz do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej";
d) w sprawie powierzenia Gminie Stryszów częściowej realizacji zadania własnego Gminy Mucharz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stryszów w tym zakresie;
e) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mucharz;
f) w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Mucharz, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne ponieśli zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych;
g) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mucharz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mucharz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników;
h) w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz;
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz;
j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz;
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skawcach w formie darowizny na rzecz Gminy Mucharz;
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat;
m) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz;
n) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
o) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
p) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz;
q) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mucharz Nr VII/61 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mucharz zaliczanych do sektora finansów publicznych;
r) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej VeloSkawa na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba;
s) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba);
t) w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec – Centrum na zakup samochodu;
u) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020;
v) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2020-2025;
w) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Mucharzu na II półrocze 2020 r.;
x) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mucharz na II półrocze 2020 r.
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wójcik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska