N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
591
752
2889
18368
20608
5208169

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 28.06.2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 33 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

33 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Mucharz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
6. Przyjęcie Raportu z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mucharzu za 2021 rok.
7. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mucharz na lata 2022-2030 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mucharz na lata 2022-2030 (dokument zamieszczony w BIP).
8. Przyjęcie raportu o stanie Gminy za rok 2021
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy Mucharz wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za rok 2021.
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021, sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Mucharz z wykonania budżetu za rok 2021;
b) w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mucharz z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz;
b) w sprawie przystąpienia Gminy Mucharz do Stowarzyszenia Dolina Karpia;
c) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortu tenisowego położonego
w Skawcach;
d) w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 28 na terenie Gminy Mucharz;
e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mucharz uczestniczących w działaniach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych;
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Mucharz na rok szkolny 2022/2023;
g) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
h) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia przeciwko wirusowi HPV na lata 2022-2023
w Gminie Mucharz";
i) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2022;
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2022-2028;
k) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Mucharzu na II półrocze 2022 r.;
l) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mucharz na II półrocze 2022 r.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW