N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
927
2038
4471
46159
63080
6090263

Zbiórka odpadów

Odbiór odpadów komunalnych - informacja dla mieszkańców.

Harmonogram i opłaty za odbiór odpadów 2024


Opłaty za odbiór odpadów 2024

W 2024 r. odpady komunalne z Gminy Mucharz będą odbierane przez KONSORCJUM FIRM EKO-EFEKT JÓZEF WACŁAW DOBRZYCKI ORAZ PUK EMPOL SP. Z O.O.

Stawki opłaty zarówno dla mieszkańców stałych jak i dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych rekreacyjnie nie uległy zmianie w stosunku do roku 2023 i wynoszą:

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stale opłata miesięczna wynosi 32,00 zł/osobę (w przypadku nieprawidłowej segregacji naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 128,00 zł/os/miesiąc).

W celu uzyskania ulgi za samodzielne kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, która wyniesie 4,00 zł od osoby/miesiąc.

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

 • rata za I kwartał płatna do 15 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 15 maja każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 15 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 15 listopada każdego roku

 

 • dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, niezależnie od ilości osób ani dni przebywania na posesji - opłata wynosi 206,00 zł/rok
 • płatne do 30 czerwca każdego roku

Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów (PSZOK) znajdujący się obok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej (Jaszczurowa 357) czynny jest raz w miesiącu w wyznaczonych w harmonogramie terminach (zaznaczono w kole na kolor czerwony).

Godziny otwarcia PSZOK

 • styczeń - luty od godz.12:00 do 17:00
 • marzec - październik od godz.13:00 do 18:00
 • listopad - grudzień od godz.12:00 do 17:00

Do PSZOK nieodpłatnie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy Gminy Mucharz mogą oddawać posegregowane odpady komunalne. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie mucharz.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów zaplanowano zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram i opłaty za odbiór odpadów 2024


Harmonogram i opłaty za odbiór odpadów 2023


Opłaty za odbiór odpadów 2023

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale opłata miesięczna wynosi 32,00 zł/osobę (w przypadku nieprawidłowej segregacji naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 128,00 zł/os/miesiąc). Dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przewidziana jest ulga w wysokości 4 zł od osoby miesięcznie.
Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

 • rata za I kwartał płatna do 15 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 15 maja każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 15 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 15 listopada każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, niezależnie od ilości osób ani dni przebywania na posesji - opłata wynosi 206,00 zł/rok od każdego domku na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe:

 • płatne do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

 • 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Informacje związane z gospodarką odpadami na 2023 rok

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu wytwarzania odpadów. Prosimy mieszkańców Gminy Mucharz, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy bądź przyjazdu osób do pracy sezonowej, studiów, szkół, urodzenia się dziecka, wyprowadzenia do innej miejscowości itp.), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku osób stale pracujących za granicą, należy je wpisać do systemu gospodarki odpadami na tyle miesięcy, ile łącznie przebywają na terenie Gminy Mucharz. W momencie podjęcia przez Urząd informacji o zamieszkaniu na danej nieruchomości osoby nie zgłoszonej do systemu właściciel będzie zobligowany do pokrycia opłaty wstecz tzn. od momentu zamieszkania. Osoby uchylające się od opłat przerzucają koszty wywozu na innych mieszkańców, a co za tym idzie Ci drudzy muszą płacić więcej.

Pracownicy Gminy prowadzą ciągłą weryfikację danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych" pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy nie dokonali aktualizacji danych, powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ryczałtowa stawka od każdej nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe wynosi 206,00 zł, przy czym jeśli na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy, opłata stanowi iloczyn liczby domków letniskowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b wykonując obowiązki ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) sprawdzono umowy na odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono kilka nieprawidłowości związanych z brakiem umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz brakiem faktur za odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Mucharz zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w Gminie Mucharz oraz do okazania takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226 wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska w Mucharzu pod numerem telefonu 33 876 14 83 wew. 18


Informacje dotyczące PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK w 2023 r.

 • 20.01.2023, w godz. 12.00-17.00
 • 24.02.2023, w godz. 12.00-17.00
 • 24.03.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 21.04.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 19.05.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 23.06.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 21.07.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 18.08.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 22.09.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 20.10.2023, w godz. 13.00-18.00
 • 24.11.2023, w godz. 12.00-17.00
 • 8.12.2023, w godz. 12.00-17.00

Odpady styropianowe


Nasze śmieci

Strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://naszesmieci.mos.gov.pl/


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, wyroby tapicerskie tj. fotele, pufy, tapczany itp. materace, stolarka okienna, drzwi, zużyte rzeczy użytkowe np. wózki, deski do prasowania, duże zabawki itp. odbywać się będzie w terminie podanym w odrębnym ogłoszeniu umieszczonym na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej www.mucharz.pl.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości, a następnie wystawienie ich poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godz. 8.00 dnia, w którym następuje odbiór.

PRZYPOMINAMY

 1. Śmieci wystawiamy tylko w workach do tego przeznaczonych;
 2. Na każdy worek należy przykleić kod. Worki bez kodu NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Informujemy również, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek kontrolować prawidłowość segregacji i nakładać w stosunku do mieszkańców niesegregujących odpady podwyższone stawki opłaty ustalone przez Radę Gminy Mucharz, w wysokości 76 zł od osoby za miesiąc.

Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punku Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1


FRAKCJE ODPADÓW ZBIERANYCH W GMINIE MUCHARZ:

I. WORKI NIEBIESKIE – PAPIER
wrzucamy: czyste opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, biurowy,
nie wrzucamy!!! zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, paragonów.

II. WORKI ŻÓŁTE – TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
wrzucamy: puste plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach , płynach do mycia naczyń itp.), kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian z opakowań sprzętu rtv i agd, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, wielomateriałowe odpady opakowaniowe, (butelki i opakowania zgniatamy, odpady mogą posiadać naklejki)
nie wrzucamy!!! zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

III. WORKI ZIELONE – SZKŁO
wrzucamy: puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i lekach,
nie wrzucamy!!! szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, (opakowania powinny być opróżnione z produktu mogą posiadać naklejki i nakrętki, starać się nie tłuc szkła, jednakże w przypadku stłuczenia butelki czy też słoika, można wrzucić go do zielonego worka na szkło)

IV. WORKI BRĄZOWE – ODPADY BIODEGRADOWALNE
wrzucamy: trawa, liście, wióry drewniane nie pochodzące z działalności gospodarczej, drobne gałęzie, popiół drzewny odpady z kuchni tj. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,
nie wrzucamy!!! resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

V. WORKI SZARE – POPIÓŁ, SADZA, ŻUŻEL POWSTAJĄCY Z PALENISK DOMOWYCH, DROBNY MATERIAŁ BUDOWLANY.

VI. WORKI POMARAŃCZOWE - PAMPERSY I INNE ODPADY HIGIENICZNE
wrzucamy: pampersy, chusteczki higi eniczne, podpaski, waciki, patyczki higieniczne
Jeżeli ilość produkowanych odpadów tego rodzaju, w gospodarstwie domowym, w skali miesiąca jest nieznaczna, wówczas wrzucamy je do czarnego worka.

VII. WORKI CZARNE – ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy: odzież, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, zbite szyby okienne i lustra, szkło żaroodporne, arcoroc, znicze, zużyte pełne worki do odkurzacza, płyty CD/DVD, pozostałości po papierosach, tapety, zabrudzony papier opakowaniowy, paragony, zabrudzony styropian, niewielkie ilości odpadów higienicznych, zbite szyby okienne i lustra,
nie wrzucamy!!! odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych,

DO WORKÓW NIE WRZUCAMY!!! sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków oraz chemikaliów.
Oddać je należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przeterminowane lekarstwa można również oddać w aptece a baterie w urzędzie gminy.


Worki do segregacji:

 • niebieske – papier
 • żółte – tworzywa sztuczne, metal
 • zielone – szkło
 • brązowe – odpady  biodegradowalne
 • szare – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • pomarańczowe – pampersy i inne odpady higieniczne
 • czarne – odpady niesegregowane

UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Wykaz firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Mucharz


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023