N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
150
1026
7339
9590
36863
5733796

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Agnieszka Urbańska-Then
34-106 Mucharz 226
Tel/ fax. (33) 876 16 12

 • www.mucharz.naszops.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy

 • Poniedziałek 7.00- 15.00
 • Wtorek 7.00- 17.00
 • Środa 7.00- 15.00
 • Czwartek 7.00- 15.00
 • Piątek 7.00- 13.00

Dane kontaktowe do IOD


GOPS - jednostka organizacyjna Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Mucharz powołaną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowej, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej określa, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludzi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. (uchylony)
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizm lub narkomania;
 15. zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekonomicznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnej gospodarującej, której dochód nie przekracza 701 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł;
 • rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z w/w powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy społecznej, pomimo ubóstwa.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Wśród podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek, wymienić należy:
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • dożywianie dzieci (zgodnie z uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (M. P. z 2018r. poz 1007); Uchwałą nr III/21 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 – 2023 oraz Uchwałą nr III/22 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023).
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • sprawianie pogrzebów w tym osobom bezdomnym;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Wszystkie świadczenia pomocy społecznej (z wyjątkiem pracy socjalnej) przyznawane są w formie decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika Ośrodka. Od decyzji tych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Decyzję o przyznaniu, odmowie przyznania świadczenia muszą być poprzedzone wywiadem rodzinnym (środowiskowym) przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, oraz u rodziny zobowiązanej do alimentacji.

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 6. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

2. Świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna,
 2. bilet kredytowany,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. składki na ubezpieczenia społeczne,
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. poradnictwo specjalistyczne,
 8. interwencja kryzysowa,
 9. schronienie,
 10. posiłek,
 11. niezbędne ubranie,
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 14. mieszkanie chronione,
 15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 16. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – o wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.


INFORMACJE


WARTO ZOBACZYĆ

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023