N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
1330
1627
5587
58726
60663
6039750

RODO

Inspektor Danych Osobowych

 • Inspektor Danych Osobowych - Roberty Góralczyk
 • Kontakt do IOD:
 • Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226

Nagrywanie obrad Rady Gminy Mucharz

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy iż obrady Rady Gminy Mucharz są nagrywane oraz transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, a następnie udostępniane w sieci internetowej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Mucharz, 34-106 Mucharz 226.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Roberta Góralczyk, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawo wskazane w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/ Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym ich profilowania.
 10. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/ Pana danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Gmina Mucharz, adres: 34-106 Mucharz 226

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pana Roberta Góralczyka, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 1. wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych,
 2. wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 3. prowadzić postępowania w należących do właściwości Wójta sprawach indywidualnych,
 4. wypełniać obowiązki prawne ciążące na Wójcie,
 5. wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 1. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, Pani/ Pana dane mogą być przekazane:

 1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom, urzędom lub instytucjom wykonującym zadania publiczne lub dziejące na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Mucharz

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4 c., ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023