N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
49
588
4136
14777
18700
5107740

Ogłoszenie - konkurs ofert 2022

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja, 11.1.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 05 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w w/w konkursie.

2. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 596 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku" (formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży) i przesłać go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 11:00.
Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 21 stycznia 2022 roku do godz. 11:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
1) w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
2) na stronie internetowej www.mucharz.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu w zakładce „Organizacje Pozarządowe".

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Góralczyk, tel. 33 876-14-83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także


Informacja, 5.01.2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego,  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.).

  1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego konkursu: 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 595 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku o godz. 14:00.
  4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku – nie otwierać przed 31.01.2022 r. do godz. 14:00" wraz z tytułem zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.
  5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
  6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 595 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876 14 83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę