N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
601
560
5818
601
27788
5660987

Ogłoszenie - konkurs ofert 2022

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Informacja, 16.02.2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 615 Wójta Gminy Mucharz z dnia 16 lutego 2022 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Robert Góralczyk, tel: 33 876 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także


Informacja, 26.01.2022

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego,  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.


Informacja, 11.01.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 05 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w w/w konkursie.

2. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 596 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku" (formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży) i przesłać go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 11:00.
Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 21 stycznia 2022 roku do godz. 11:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
1) w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
2) na stronie internetowej www.mucharz.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu w zakładce „Organizacje Pozarządowe".

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Góralczyk, tel. 33 876-14-83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także


Informacja, 5.01.2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego,  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.).

  1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego konkursu: 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 595 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku o godz. 14:00.
  4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku – nie otwierać przed 31.01.2022 r. do godz. 14:00" wraz z tytułem zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.
  5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
  6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 595 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876 14 83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Programy i projekty dofinansowane z programów rządowych

Programy i projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023