Komunikat - odpady biodegradowalne

Komunikat - odpady biodegradowalne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator cieków wodnych znajdujących się na naszych terenach zwraca uwagę, aby na brzegach potoków (m. in.: Jaszczurowa, Bystrz, Czerna, Nawieśnica, Śleszówka, Suszyca) nie gromadzić odpadów biodegradowalnych.

Komunikat
Każdy mieszkaniec naszej Gminy jest zobowiązany do segregacji oraz utrzymania czystości i porządku zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz uchwalonym uchwałą Rady Gminy Mucharz Nr XIII/115 z dnia 27.06.2016 r. oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator cieków wodnych znajdujących się na naszych terenach zwraca uwagę, aby na brzegach potoków (m. in.: Jaszczurowa, Bystrz, Czerna, Nawieśnica, Śleszówka, Suszyca) nie gromadzić odpadów biodegradowalnych typu: trawa, liście, gałęzie oraz popiołu.

Wysypywanie wyżej wymienionych opadów jest zabronione!

Śmieci stanowią nie tylko niechlubną wizytówkę dla miejscowości, ale także przy większych wezbraniach odpady roznoszone są przez wodę na całej swojej długości. Również przyczyniają się do zatykania przepustowości i ciągłości brzegu, prowadząc do wylewania wód z koryt potoków.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości powinni zbierać i gromadzić odpady z chwilą ich powstania, poddając je segregacji a następnie przekazać firmie odbierającej odpady bądź dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaszczurowej.

Wszystkie informacje odnośnie właściwej segregacji, harmonogramy odbiorów itp. dostępne są na stronie internetowej gminy www.mucharz.pl > Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara