Urząd Stanu Cywilnego - ogłoszenie

Urząd Stanu Cywilnego - ogłoszenie

Urząd Gminy w Mucharzu uprzejmie informuję, że wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które miało nastąpić 2 sierpnia 2021 r., i zostało przesunięte w czasie.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Mucharzu uprzejmie informuję, że wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które miało nastąpić 2 sierpnia 2021 r., i zostało przesunięte w czasie.

Dokładny termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych, zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców, nie jest jeszcze ustalony. Zostanie on podany w specjalnym komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji - co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia.

Według posiadanych informacji cały proces może wydłużyć się maksymalnie do 3 miesięcy. Tym samym nowe e-dowody z drugą cechą biometryczną nie będą wydawane od 2 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie

Celem projektu jest umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców z dniem określonym w komunikacie wydawanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców, a co za tym idzie - uruchomienie wydawania dowodów osobistych z odciskami palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną, gwarantującą to bezpieczeństwo.

Wdrożenie dowodu z drugą cechą biometryczną jest podyktowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1157".

W celu wdrożenia rozporządzenia 2019/1157 niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej wspomagającej personalizację dowodów osobistych, urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni.

Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych.

W dniu 2 lipca 2021 r. - w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które mają być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego - Minister Cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Mając na uwadze powyższe, niezbędne okazało się pilne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Należy podkreślić, że wdrożenie nowych rozwiązań nastąpi niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.

Niezależnie od powyższego należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem 2019/1157 dowody wydane po 2 sierpnia 2021 r. będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 r.

Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

Z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 _ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) _wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, w myśl którego złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi
składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i  dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty".

Jednocześnie, w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa _w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.