N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
8
805
1250
16560
21450
5050020

Urząd Stanu Cywilnego - ogłoszenie

Urząd Stanu Cywilnego - ogłoszenie

Urząd Gminy w Mucharzu uprzejmie informuję, że wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które miało nastąpić 2 sierpnia 2021 r., i zostało przesunięte w czasie.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Mucharzu uprzejmie informuję, że wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, które miało nastąpić 2 sierpnia 2021 r., i zostało przesunięte w czasie.

Dokładny termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych, zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców, nie jest jeszcze ustalony. Zostanie on podany w specjalnym komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji - co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia.

Według posiadanych informacji cały proces może wydłużyć się maksymalnie do 3 miesięcy. Tym samym nowe e-dowody z drugą cechą biometryczną nie będą wydawane od 2 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie

Celem projektu jest umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców z dniem określonym w komunikacie wydawanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców, a co za tym idzie - uruchomienie wydawania dowodów osobistych z odciskami palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną, gwarantującą to bezpieczeństwo.

Wdrożenie dowodu z drugą cechą biometryczną jest podyktowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1157".

W celu wdrożenia rozporządzenia 2019/1157 niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej wspomagającej personalizację dowodów osobistych, urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni.

Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych.

W dniu 2 lipca 2021 r. - w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które mają być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego - Minister Cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Mając na uwadze powyższe, niezbędne okazało się pilne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Należy podkreślić, że wdrożenie nowych rozwiązań nastąpi niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.

Niezależnie od powyższego należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem 2019/1157 dowody wydane po 2 sierpnia 2021 r. będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 r.

Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

Z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 _ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) _wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, w myśl którego złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi
składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i  dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty".

Jednocześnie, w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa _w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie