Ogłoszenie - konkurs ofert 2021

Ogłoszenie - konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2021 r. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Informacja, 24.06.2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 508 Wójta Gminy Mucharz z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel: 33 876 14 86
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

Zarządzenie nr 508 wójta gminy Mucharz (BIP)


Informacja, 31.05.2021

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zakończono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzież

Zgodnie z zarządzeniem Nr 489 Wójta Gminy Mucharz z dnia 17 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Mucharz (www.mucharz.pl) został udostępniony formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do prac w komisji konkursowej powołanej przez Wójt Gminy Mucharz do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w terminie od 17 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. mogły zgłaszać swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej: drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać bezpośrednio w bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu).

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 10:00 żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły swoich kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Mucharz, 31 maja 2021 r.


Informacja, 17.05.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 14 maja 2021 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w w/w konkursie.

2. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 489 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku" (formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży) i przesłać go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w terminie do 27.05. 2021 r. do godz. 10:00.

Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 27.05.2021 r. do godz. 10:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

1) w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
2) na stronie internetowej www.mucharz.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu w zakładce „Organizacje Pozarządowe".

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Góralczyk, tel. 33 876-14-83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także:


Informacja, 14.05.2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2021 r.

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.).

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego konkursu: 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 488 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 8.06.2021 r. o godz. 10:00.

4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku – nie otwierać przed 8.06.2021 r. do godz. 10:00" wraz z tytułem zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 8.06.2021 r. do godz. 10:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.

5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 488 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876 14 83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 488 Wójta Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2021 r. (BIP)
  • Załączniki do pobrania (BIP)