N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
368
451
5123
10782
21450
5044242

Ogłoszenie - konkurs ofert 2021

Ogłoszenie - konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2021 r. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Informacja, 24.06.2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 508 Wójta Gminy Mucharz z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel: 33 876 14 86
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

Zarządzenie nr 508 wójta gminy Mucharz (BIP)


Informacja, 31.05.2021

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zakończono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzież

Zgodnie z zarządzeniem Nr 489 Wójta Gminy Mucharz z dnia 17 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Mucharz (www.mucharz.pl) został udostępniony formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do prac w komisji konkursowej powołanej przez Wójt Gminy Mucharz do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w terminie od 17 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. mogły zgłaszać swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej: drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać bezpośrednio w bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu).

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 10:00 żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły swoich kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Mucharz, 31 maja 2021 r.


Informacja, 17.05.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 14 maja 2021 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w w/w konkursie.

2. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 489 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku" (formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży) i przesłać go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w terminie do 27.05. 2021 r. do godz. 10:00.

Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 27.05.2021 r. do godz. 10:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

1) w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
2) na stronie internetowej www.mucharz.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu w zakładce „Organizacje Pozarządowe".

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Góralczyk, tel. 33 876-14-83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także:


Informacja, 14.05.2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2021 r.

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.).

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego konkursu: 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 488 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 8.06.2021 r. o godz. 10:00.

4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku – nie otwierać przed 8.06.2021 r. do godz. 10:00" wraz z tytułem zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 8.06.2021 r. do godz. 10:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.

5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 488 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876 14 83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 488 Wójta Gminy Mucharz z dnia 14 maja 2021 r. (BIP)
  • Załączniki do pobrania (BIP)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie