Ogłoszenie - konkurs ofert - sport 2021

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 w Gminie Mucharz - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

Szczegółowe informacje:

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk, tel: 33 876 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie rozwoju sportu w roku 2021
na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 444 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021na terenie Gminy Mucharz.

3. Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2021 r.

4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu).

5. Ofertę można wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie, opieczętowaną pieczęcią oferenta wyłącznie do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu –  Na kopercie pod adresem proszę umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mucharz z zakresu rozwoju sportu w roku 2021nie otwierać przed 9.02.2021 r. do godz. 16:00”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową lub kurierem oferty uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy  w Mucharzu do dnia 9.02.2021 r. do godz. 16:00.

Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.

6. Zainteresowane kluby sportowe mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 244 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie rozwoju spotu w roku 2021 na terenie Gminy Mucharz: na stronie www.gminamucharz.pl lub na stronie BIP Urzędu Gminy w Mucharzu.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876-14-83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także: