Uprawy maku i konopi

Uprawy maku i konopi

Zgłoszenie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Mucharz w 2022 roku.

W nawiązaniu do pisma znak: RO-I.075.12.2021 Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 12.08.2021 r. Urząd Gminy Mucharz zwraca się do mieszkańców Gminy z prośbą o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Mucharz w 2022 roku.

 

Sejmik województwa małopolskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

 

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych w 2022 roku prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Mucharz, Mucharz 226, 34-106 Mucharz w terminie do dnia 28 września 2021 roku listownie lub do Skrzynki Podawczej UG Mucharz.

 

  • Telefon do kontaktu: 33 876 14 68 wew. 18.