N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
51
588
4138
14779
18700
5107742

Koronawirus - ogłoszenie 3.11.2020

Koronawirus - ogłoszenie

Komunikat o organizacji pracy urzędu Gminy w Mucharzu oraz zmiana godzin pracy kasy - zarządzenie Wójta Gminy Mucharz


Zmiana godzin pracy kasy

  • Informujemy, że od 4 listopada obsługa kasowa mieszkańców odbywa się na parterze budynku Urzędu Gminy, za drzwiami wejściowymi do Urzędu, na prawo w stronę apteki.
  • Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.
  • Zaleca się również aby wszyscy interesanci, którzy mają taką możliwość, korzystali z płatności bezgotówkowych, w formie przelewów bankowych na następujące rachunki bankowe:

a) Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilnoprawnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za posiadanie psa, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłata za media, itp.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
nr 21 81111019 2002 2001 6698 0001

b) Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwaga: zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020 r.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
nr 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

W związku z zaistniałymi niedogodnościami dla osób, które zawsze korzystały z gotówkowej formy płatności, Wójt przewiduje umorzenie odsetek od zapłaty należności po terminie.


Zarządzenie nr 365 Wójta Gminy Mucharz
z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Mucharz w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Obsługa bezpośrednia interesantów Urzędu Gminy Mucharz jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami telefonów 33 876 14 83 lub 33 876 14 86:

  • Urząd Stanu Cywilnego - wew. 16,
  • Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wew. 17 lub 18,
  • Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Obrony Cywilnej – wew. 19, 20 lub 24,
  • Zamówienia publiczne, NGO – wew. 25,
  • Referat Finansowy – podatki – wew. 29 lub 13,
  • Wójt Gminy, Sekretarz w sprawie skarg i wniosków – wew. 11.

2. Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia i swoją obecność zasygnalizować naciśnięciem dzwonka domofonu, który znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu i poczekać na przybycie pracownika Urzędu. Niestawienie się na wizytę o wyznaczonej godzinie przyjęcia powoduje jej anulowanie i konieczność ponownego ustalenia nowego terminu.

3. Obsługa kasowa mieszkańców odbywa się na parterze budynku Urzędu Gminy, za drzwiami wejściowymi do Urzędu, na prawo w stronę apteki. Kasa jest czynna w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 14.00, we wtorki od 7.30 do 16.00 oraz w piątki od 7.30 do 12.00.

4. Do wizyty w kasie Urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest wymagana uprzednia telefoniczna rejestracja. (Zaleca się jednak, aby w sprawach szczególnie skomplikowanych wykonać telefon do USC w celu przedstawienia problemu, aby ograniczyć wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum).

5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych – zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób, nie mniej niż 1,5 metra, zakrywaniu, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa oraz dezynfekowaniu rąk.

6. W przedsionku Urzędu zamontowana została skrzynka podawcza przeznaczona do składania pism, wniosków i innej korespondencji. W podaniach zaleca się umieścić numer telefonu kontaktowego, który umożliwi szybki kontakt z wnioskodawcą.

7. Z uwagi na dobro zarówno klientów, jak i pracowników samorządowych zaleca się nadal kontakt z Urzędem Gminy w Mucharzu z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej oraz skrzynki podawczej Urzędu.

8. Zaleca się również aby wszyscy interesanci, którzy mają taką możliwość, korzystali
z płatności bezgotówkowych, w formie przelewów bankowych na następujące rachunki bankowe:

a) Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilnoprawnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za posiadanie psa, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłata za media, itp.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
nr 21 81111019 2002 2001 6698 0001

b) Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwaga: zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020 r.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
nr 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 362 Wójta Gminy Mucharz z dnia 7 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Mucharz w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę