N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
669
746
6165
9607
23864
4643902

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. 

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Mucharz.

1. Kandydatem na rachmistrza terenowego może zostać osoba:
1) pełnoletnia,
2) zamieszkująca na terenie gminy Mucharz,
3) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje
o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym
i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności
w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

a) kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2),
d) informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r." w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 8.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Paweł Paździora – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 33 876 14 83 wew. 15 oraz Anna Gajda – koordynator Biura Spisowego, tel. 33 876 14 86 wew. 13.

Ważne: liczba rachmistrzów ustalonych przez Centralne Biuro Spisowe dla Gminy Mucharz wynosi 1.

Załączniki:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska