Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wręczenie aktu nadania i statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz".
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Mucharz;
b) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych;
c) w sprawie przyjęcia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mucharz;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaszczurowej;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz;
g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz (załączniki zamieszczone w BIP – Rada – materiały na sesję);
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
i) w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu;
j) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026;
l) w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2022;
m) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2022-2027;
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Mucharz na I półrocze 2022 roku;
o) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mucharz na I półrocze 2022 roku.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik