Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19.10.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19.10.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Dwudziesta Piąta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w Gminie oraz formach przeciwdziałania (materiał w BIP).
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz;
b) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2022 rok;
c) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/132 Rady Gminy Mucharz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz;
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia na okres powyżej 3 lat;
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Mucharz na rok szkolny 2021/2022;
g) w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 28 na terenie Gminy Mucharz;
h) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mucharz" (materiał w BIP);
i) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XV/137 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej VeloSkawa na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna;
j) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik