Ogłoszenie - Sejmik Województwa

Ogłoszenie - wojewoda

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Poddane konsultacjom zmiany zakładają przesunięcie ostatecznego terminu wymiany pieców pozaklasowych o rok, czyli do 1 stycznia 2024 roku. Projekt nowej uchwały zakłada również wydłużenie o 12 miesięcy terminu wymiany pieców i kominków, które mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc.