Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mucharz.


Informacja 21.05.2021 r.


Informacja 23.01.2020 r.

Uchwała XI/88 Rady Gminy Mucharz z dnia 13.12.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz (pdf)
Załącznik 1, rysunek (pdf)
Załącznik 2, rozpatrzenie uwag (pdf)
Załącznik 3, zasady finansowania (pdf)


Informacja 17.10.2019 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: 17.10.2019 – 12.11.2019 r. wraz z załącznikami (BIP)


Informacja 23.05.2019 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach: 23.05.2019 r. – 25.06.2019 r.)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz, projekt do wyłożenia


Zobacz: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mucharz, 16.05.2019 r. (pdf)


Informacja 28.02.2019 r.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 28.02.2019 r. projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz został przekazany do uzgodnienia i opiniowania odpowiednim instytucjom.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz"

Wójt Gminy informuje, że w dniu 28.02.2019 r. projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz został przekazany do uzgodnienia i opiniowania odpowiednim instytucjom w celu realizacji procedury wskazanej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. )

ETAP I:

 1. Prace przygotowawcze, wdrożenie procedury prawnej.
 2. Uzyskanie podkładów mapowych.
 3. Inwentaryzacja urbanistyczna terenu.
 4. Zebranie pozostałych materiałów wyjściowych, w tym wniosków do projektu MPZP
 5. Analiza uwarunkowań
 6. Koncepcja planu

ETAP II:

 1. Opracowanie projektu zmiany.
 2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych
 3. Przekazanie projektu MPZP do uzgodnienia i opiniowania z dniem (aktualnie procedowany)

ETAP III:

 1. Przygotowanie planu MPZP do wyłożenia do publicznego wglądu

ETAP IV:

 1. Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.
 2. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu.
 3. Rozpatrzenie uwag wniesionych w czasie w czasie wyłożenia do publicznego wglądu
 4. Przedstawienie projektu MPZP do uchwalenia. Ewentualne dokonanie uzupełnień i/lub usunięcie wskazanych przez Wojewodę uchybień.

 

Zobacz także: