Odważniej patrzę w przyszłość

 

W listopadzie 2012 roku 92 uczniów z Gminy Mucharz rozpoczęło zajęcia w ramach projektu „Odważniej patrzę w przyszłość".

Jest to, projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 skierowany do uczniów uczęszczających do klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Mucharz, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na obecnych etapie zrealizowano już ponad połowę zajęć z każdego rodzaju przedmiotów. Jeśli przyjrzeć się bardzo dobrej frekwencji dzieci na zajęciach można śmiało powiedzieć, że projekt jest trafiony i cieszy się  powodzeniem wśród grupy uczniów klas I-III.

Poza realizacją zajęć, wszystkie 3 szkoły podstawowe Gminy Mucharz w ramach projektu dokonały zakupu pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć, a także uzupełniły braki w wyposażeniu szkolnym: mebli szkolnych, sprzętu komputerowego i RTV.

Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne znacząco wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych zajęć. Dzięki temu szkoły zyskały nowoczesne i innowacyjne narzędzia do prowadzenia zajęć w nowej formie. Dzieci z chęcią i niekrytą ciekawością uczęszczają na zajęcia mimo, iż są to zajęcia dodatkowe realizowane po zakończeniu obowiązkowego planu zajęć. O tym jak potrzebna jest taka forma zajęć dodatkowych świadczy również fakt, iż niejednokrotnie jeden uczeń uczestniczy w kilku rodzajach zajęć.

W poszczególnych szkołach podstawowych Gminy Mucharz realizowane są:

Szkoła Podstawowa w Mucharzu prowadzi:

1. zajęcia dla uczniów mających  trudności w czytaniu i pisaniu -  60 h,

2. zajęcia dla uczniów mających trudności z matematyką – 60 h,

3.Kółko przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze "Klub młodych odkrywców" - 60 h,

4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy – 60 h.

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Jaszczurowej prowadzi:

1. zajęcia dla uczniów mających  trudności w czytaniu i pisaniu  - 60 h,

2. zajęcia dla 14 uczniów mających trudności z matematyką – 90 h,

3. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy– 30 h,

4.Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia objętego wsparciem terapeutycznym – 30 h.

Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie prowadzi:

1. Kółko przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze "Klub młodych odkrywców" - 90 h,

2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 h,

4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy – 60 h.

Łącznie uczniowie z Gminy Mucharz zrealizują 150 godzin zajęć logopedycznych, 30 godzin zajęć terapeutycznych, 150 godzin zajęć kółka matematyczno-przyrodniczego „Klub Młodych Odkrywców", 270 godzin zajęć dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu oraz przyswajaniu umiejętności matematycznych oraz 120 godzin gimnastyki korekcyjnej.

Realizacja projektu ma ułatwić dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzonego na koniec VI klasy szkół podstawowych. Każdy z uczestników projektu dodatkowo objęty jest wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Wszystkie działania są bezpłatne!

20130220461.JPG 20130220467.JPG 20130220472.JPG

IMGP1095.JPG


Zobacz wyniki ofert: