Ogłoszenie - konkurs ofert 2022 - sport

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Nr 618 Wójta Gminy Mucharz z dnia 21 lutego 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876 14 83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja, 31.01.2022


Informacja, 24.01.2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.
Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 607 Wójta Gminy Mucharz z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zobacz także

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876-14-83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja, 5.01.2022

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022, poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 593 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2022 r.
 4. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226.
 5. Ofertę można wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie, opieczętowaną pieczęcią oferenta wyłącznie do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu –  Na kopercie pod adresem proszę umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mucharz z zakresu rozwoju sportu w roku 2022nie otwierać przed 14.01.2022 r. do godz. 16:00”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową lub kurierem oferty uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu do dnia 14.01.2022 r. do godz. 16:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.
 6. Zainteresowane kluby sportowe mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 593 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie rozwoju spotu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz: na stronie www.gminamucharz.pl lub na stronie BIP Urzędu Gminy w Mucharzu.

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876-14-83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także