N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
52
588
4139
14780
18700
5107743

Ogłoszenie - zbiórka odpadów w 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz wysokość opłaty za odbiór odpadów w 2022 roku.

Opłaty za odbiór odpadów 2022

Wysokość opłaty za odbiór odpadów w 2022 roku
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale opłata miesięczna wynosi 26,00 zł/osobę (w przypadku nieprawidłowej segregacji naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 104,00 zł/os/miesiąc). Dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przewidziana jest ulga w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie.
Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

  • rata za I kwartał płatna do 15 marca każdego roku
  • rata za II kwartał płatna do 15 maja każdego roku
  • rata za III kwartał płatna do 15 września każdego roku
  • rata za IV kwartał płatna do 15 listopada każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, niezależnie od ilości osób ani dni przebywania na posesji - opłata wynosi 191,00 zł/rok od każdego domku na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe:

  • płatne do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

  • 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu wytwarzania odpadów. Prosimy mieszkańców Gminy Mucharz, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy bądź przyjazdu osób do pracy sezonowej, studiów, szkół, urodzenia się dziecka, wyprowadzenia do innej miejscowości itp.), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku osób stale pracujących za granicą, należy je wpisać do systemu gospodarki odpadami na tyle miesięcy, ile łącznie przebywają na terenie Gminy Mucharz. W momencie podjęcia przez Urząd informacji o zamieszkaniu na danej nieruchomości osoby nie zgłoszonej do systemu właściciel będzie zobligowany do pokrycia opłaty wstecz tzn. od momentu zamieszkania. Osoby uchylające się od opłat przerzucają koszty wywozu na innych mieszkańców, a co za tym idzie Ci drudzy muszą płacić więcej.

Pracownicy Gminy prowadzą ciągłą weryfikację danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych" pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy nie dokonali aktualizacji danych, powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ryczałtowa stawka od każdej nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe wynosi 191,00 zł, przy czym jeśli na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy, opłata stanowi iloczyn liczby domków letniskowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b wykonując obowiązki ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) sprawdzono umowy na odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono kilka nieprawidłowości związanych z brakiem umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz brakiem faktur za odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Mucharz zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w Gminie Mucharz oraz do okazania takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226 wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Bliższych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska w Mucharzu pod numerem telefonu 33 876 14 83 wew. 18

Zobacz także


Terminy odbioru odpadów 2022

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę