Plan urządzania lasów

Plan urządzania lasów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych. Dyżur 17 września 2021 roku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mucharzu.

Informacja 14.09.2021

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Mucharz projektów uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2022-2031 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Mucharz, Starosta Wadowicki informuje, że w dniu 17 września 2021 roku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mucharzu jest zaplanowany dyżur prowadzony przez wykonawców przedmiotowej dokumentacji tj. Spółki „LAS-R" Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane osoby celem zapoznania się z projektem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów


 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Mucharz.

Zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) – składa się w terminie 30 dni od daty jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt uproszczonego plan urządzenia lasu – co to jest i co zawiera?

Dla lasów prywatnych tworzony jest uproszczony plan urządzenia lasu i obowiązuje na okres dziesięciu lat. Przed końcem upływu ważności podmiot odpowiedzialny za jego przedłużenie (najczęściej starostwo) zleca wykonawcy stworzenie tzw. nowego projektu uproszczonego planu urządzania lasu. Projekt ten stanowi podstawę pod przyjęcie nowego planu.

Projekt UPUL zawiera ogólną charakterystykę lasów oraz ich stanu, zestawienia powierzchni i miąższości gatunków panujących (głównych) według klas i podklas oraz opisy taksacyjne lasu, stanowiące charakterystykę poszczególnych drzewostanów (zawarte są w nich szczegółowe opisy lasu, oparte na inwentaryzacji oraz projektowane zabiegi gospodarcze i ochronne). Co istotne w projekcie UPUL można sprawdzić klasyfikacje gruntów, które są nim objęte. W skrócie – jest to dokument informujący, jakiego typu jest to las i jaką politykę leśną można na jego terenie prowadzić.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu – gdzie jest udostępniany?

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Wadowickiego, który wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu – czego mogą dotyczyć zastrzeżenia i wnioski?

Ustawodawca w ustawie o lasach nie wskazuje wprost, czego powinny dotyczyć składane zastrzeżenia i wnioski. Zastrzeżenia do wyłożonego projektu UPUL mogą dotyczyć przede wszystkim spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, jak i mających wpływ na wysokość podatku leśnego.

W praktyce, zastrzeżenia do projektu UPUL najczęściej dotyczą: błędów popełnianych przez organy administracyjne w ustaleniach faktycznych polegających np. na błędnym zaklasyfikowaniu w projekcie planu działki jako leśnej, czy też jej zupełne pominięcie, tylko dlatego, że jest ona mniejsza niż 0,10 ha, rozbieżności stanu faktycznego w terenie a opisie taksacyjnym lasu w UPUL, nie uwzględnienia innych toczących się postępowań administracyjnych dotyczących np. przeklasyfikowania działki leśnej na rolną a w konsekwencji błędnego objęcia jej planem, czy też nieprawidłowego wskazania roślinności, występującej na wskazanym w projekcie gruncie leśnym.

Ponadto, właściciele działek leśnych w składanych zastrzeżeniach wskazują na konieczność wyłączenia ich działki z projektu UPUL, z powodu zmiany przeznaczenia gruntu np. w skutek udostępnienia gruntów zakładom energetycznym na posadowienie na nich słupów przesyłowych oraz rozciągnięcie pomiędzy nimi sieci energetycznych w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, tj. prowadzenie działalności innej niż działalność leśna i wykluczającej jej prowadzenie.

Brak prawidłowej reakcji na etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu skutkuje negatywnymi konsekwencjami w sytuacji prawnej właścicieli działek. Należą do nich m.in. brak możliwości przeklasyfikowania działki, problem z jej sprzedażą, czy niewłaściwie wyliczona kwota podatku leśnego.

Zobacz także: