„Senior+" edycja 2021

„Senior+" edycja 2021

Program wieloletni „Senior+" edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
Program wieloletni „Senior+" edycja 2021

KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+" na lata 2021-2025, w brzmieniu ustalonym
w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+" edycja 2021 r.
2. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.
Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie zapewnia 15 miejsc dziennie dla Seniorów z Gminy Mucharz. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
w godzinach od 7.00 do 15.00.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 01.06 2021 r. do 31 grudzień 2021 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021 r.
37.380,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021 r.
151.121,03 zł

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie własne polegające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych