Informacja Wójta Gminy Mucharz

Informacja Wójta Gminy Mucharz

W odniesieniu do artykułu "Mieszkańcy mają dosyć zaniedbań nad Jeziorem Mucharskim. Straszą blokadą krajówki", który ukazał się na portalu Wadowiceonline.pl - wyjaśnienie.

Informacja Wójta Gminy Mucharz

W odniesieniu do artykułu "Mieszkańcy mają dosyć zaniedbań nad Jeziorem Mucharskim. Straszą blokadą krajówki", który ukazał się na portalu Wadowiceonline.pl wyjaśniam:

Tereny wokół Jeziora Mucharskiego należą do PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 5 ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach to Właściciel nieruchomości obowiązany jest do utrzymania czystości na swoim terenie. Gmina Mucharz na mocy podpisanego w 2019 roku porozumienia wspiera Wody Polskie w utrzymaniu czystości na należących do nich terenach poprzez wspólnie organizowane 2 razy w roku akcje sprzątania brzegów Jeziora Mucharskiego. W akcji udział biorą pracownicy Urzędu Gminy, Strażacy, pracownicy Wód Polskich, Szkoły oraz chętni Mieszkańcy Gminy. Gmina Mucharz pokrywa koszty jednej zbiórki w roku tzn. finansuje worki, rękawiczki oraz pokrywa koszt wywozu odpadów. Jak wiadomo w okresie letnim odpadów jest znacznie więcej ze względu na wypoczywających nad Jeziorem turystów. W związku z ograniczonym budżetem, Gmina Mucharz nie ma możliwości finansowania w sposób ciągły utrzymania czystości na działkach należących do innych podmiotów. Zgodnie z art. 5 ust 6 ww. ustawy Gmina Mucharz regularnie „przypomina„ Wodom Polskim o ciążącym na nich obowiązku utrzymania czystości i porządku na należącym do nich terenie.

Jak wiadomo Gmina Mucharz jeszcze w 2019 roku czyniła starania o pozyskanie gruntów pod realizację projektu pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka". Projekt skierowany był zarówno dla mieszkańców Gminy Mucharz jak i dla wypoczywających nad jeziorem turystów. Planowano utworzenie kąpieliska, plaży, boisk sportowych, pola biwakowego wraz z infrastrukturą sanitarną a także ścieżki rowerowej i placu zabaw. Miał on być inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Mucharz pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie blisko 6 milionów złotych. Niestety wskutek niekorzystnych warunków dzierżawy jakie zaproponowały nam Wody Polskie, Radni Gminy Mucharz podjęli decyzję o rezygnacji z projektu.

Brak zapisów, które dotyczyły zabezpieczenia interesów Gminy w związku z realizacją projektu był głównym powodem niepodpisania umowy dzierżawy, gdyż narażałoby to Wójta Gminy na zarzut niegospodarności, zważywszy że PGW Wody Polskie zaproponowały (aby umowa została zawarta na 9 lat, czyli dokładnie tyle, ile wynosi realizacja projektu wraz z okresem jego trwałości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Gmina wybuduje Centrum i po 9 latach umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona. Bez odpowiednich zapisów zostalibyśmy z niczym. Zarówno teren dzierżawiony jak i użytkowany przez Gminę miał być utrzymywany z budżetu Gminy.

To w obrębie Jaszczurówki Gmina planowała realizować inwestycje związane z rozbudową infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem. Nie posiadamy wystarczających środków w budżecie aby tworzyć infrastrukturę wokół całego jeziora a tym bardziej do organizowania parkingów na nienależących do nas terenach, zwłaszcza że są to treny zalewowe.

Do 20 maja danego roku Gmina ogłasza na podstawie art. 37 ust1,2 i 8 ustawy Prawo Wodne wykaz kąpielisk na jej terenie. Wykaz ten ogłasza się na podstawie wniosków które wpływają od podmiotów planujących utworzyć takie kąpieliska.. W roku poprzednim do Gminy nie wpłynął żaden taki wniosek, dlatego można stwierdzić, że na terenie Gminy Mucharz nie ma żadnego legalnie działającego kąpieliska.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara