Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mucharz – dla budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Mucharz.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14-stu dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mucharz lub poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Informacja 29.06.2021

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mucharz (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mucharz, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji (nie później niż do 30 listopada 2021 r.).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

  • w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) lub
  • w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Mucharz – do Wójta Gminy Mucharz, siedziba: Mucharz 226); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.