Raport o stanie gminy 2020

Raport o stanie gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Mucharz ma obowiązek co roku do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Sesja Rady Gminy poświęcona debacie nad Raportem o stanie Gminy Mucharz za 2020 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu.

  • mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Mucharz składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Mucharzu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 -tu osób.

Zgłoszenie udziału w debacie – plik do pobrania

  • zgłoszenie do debaty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mucharzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek), do godz. 15.00 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu przez przewodniczącego rady według kolejności wpływu zgłoszeń ( art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • w debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń (28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Raport o stanie Gminy Mucharz – kliknij tutaj