N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Zbiórka odpadów

Wójt gminy Mucharz informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. W/w odpady należy wystawiać wzdłuż głównych dróg do godziny 8.00.

 • 10 października 2017 - Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
 • 12 października 2017 - Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje, że w związku z odbytym publicznym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Mucharz oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku została Firma WIDO Sp. Z o.o Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański oś. Sołki 3.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez w/w firmę odbierająca jest:

 • dla zmieszanych odpadów komunalnych - Składowisko Odpadów Komunalnych, 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
 • dla odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, ul.Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni zawrzeć umowy indywidualnie na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wyszczególnionymi w rejestrze regulowanym znajdującym się na stronie www.mucharz.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał w poniedziałki 2 razy w miesiącu, w następujących terminach:

 • 9, 23 styczeń
 • 13, 27 luty
 • 13, 27 marzec
 • 10, 24 kwiecień
 • 8, 22 maj
 • 12, 26 czerwiec
 • 10, 24 lipiec
 • 14, 28 sierpień
 • 11, 25 wrzesień
 • 9, 23 październik
 • 13, 27 listopad
 • 11, 27 (środa) grudzień

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z każdej nieruchomości w przypadku dogodnego dojazdu do posesji i z punktów wyznaczonych przez urząd gminy w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić wypełnione w minimum 3/4 objętości odpadami worki z naklejonymi kodami poza teren swojej posesji w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godziny 8.00 w dniu odbioru.

Worki na odpady komunalne dostarczone będą przez odbiorcę odpadów komunalnych (za worki oddane)oraz można będzie pobierać w Urzędzie Gminy Mucharz.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są 2x w roku (wiosna, jesień), terminy odbioru podawane są do wiadomości publicznej.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej obsługiwanego przez firmę WIDO Sp.z o.o w każdy piątek od godz. 12.00 do 17.00 zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, opony, drobny materiał budowlany oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie).

Do punktu PSZOK można również przekazać w/w odpady w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji codziennie od 6.00 do 15.00 a w soboty w godzinach dyżuru od 14.00 do 22.00.


Stawki opłat

Obowiązują następujące stawki opłat:

 • za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale wynosi 6,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, a za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od mieszkańca
 • w przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została ustalona opłata ryczałtowa za rok w przypadku segregowania śmieci w wysokości 150 zł, a w przypadku niesegregowania 200 zł.

Worki do segregacji:

 • niebieski – papier
 • żółty – plastik
 • zielony – szkło
 • czerwony – metal
 • czarny – odpady niesegregowane
 • fioletowy – odpady biodegradowalne (z kuchni)
 • szary – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • brązowy – pampersy i inne odpady higieniczne

Informacja o terminach wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mucharz w 2016 r.

Na terenie Gminy Mucharz zebrano ogółem - 840,692 Mg odpadów komunalnych w tym:

 • odpadów ulegających biodegradacji - 18,460 Mg
 • odpadów z Punktu – 17,580 Mg

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 343,350 Mg
 2. Ilość odpadów poddanych recyklingowi – 139,752 Mg

w tym:

 • opakowania ze szkła- 69,848 Mg
 • opakowania z tworzyw sztucznych - 46,216 Mg
 • opakowania papieru i tektury – 16,190 Mg
 • opakowania z metali – 5,374 Mg
 • metale - 2,124 Mg

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Gminę Mucharz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,7% (z deklaracji 47,4%, dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %)

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Firmę KOMWAD Sp.z o.o. 34-100 Wadowice ul. Nadbrzeżna 58 odbierającej odpady od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,2% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %) 

Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Newsletter: