N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
598
719
5486
23038
23044
4608557

Ogłoszenie - konkurs ofert

Ogłoszenie - konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2020 w Gminie Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadnia publicznego w 2020 roku z zakresu:
1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Dodatkowych informacji udziela:

 • Robert Góralczyk
 • tel. 33 876 14 86
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Informacja, 30.03.2020

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do komisji konkursowej.

Zapraszamy do komisji konkursowej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mucharz w 2020 roku

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Mucharz w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowej pozwala współdecydować przedstawicielom III sektora na jakie działania pozarządowe w Gminie Mucharz przeznaczone są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy Urzędu Gminy w Mucharzu i III sektora w celu przygotowania szerszej, bardziej zróżnicowanej oferty działań w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Mucharz.
Zgłoszenia kandydata członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – realizacji zadań publicznych w 2020 roku" (formularz stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej) i przesłanie go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w terminie do 9.04.2020 r. do godz. 10:00.

Zapraszamy do współpracy!

Dokumenty:


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2020 r.

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu: 12.000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 269 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 23.04.2020 r. o godz. 10:00.
 4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku – nie otwierać przed 23.04.2020 r. do godz. 10:00" wraz z tytułem zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 23.04.2020 r. do godz. 10:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.
 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 269 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Dodatkowych informacji udziela:

 • Robert Góralczyk
 • tel. 33 876-14-83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także:

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska