N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
531
860
2165
13892
22826
4388738

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mucharz w 2019 r.

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Mucharz w 2019 roku z zakresu:

  • upowszechniania sportu i rekreacji
  • kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegółowe informacje:

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel: 33 876 14 86
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Mucharz w 2019 r.

Informacja

Wójt Gminy Mucharz, w związku z pytaniami organizacji samorządowych informuje, że w rozumieniu § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 97 Wójta Gminy Mucharz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Oferent może złożyć jedną ofertę na każde zadanie objęte otwartym konkursem, to jest:

  1. upowszechnianie sportu i rekreacji,
  2. kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży."

tzn. nie można składać dwóch ofert dotyczących jednego zadania.


Ogłoszenie

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i rekreacji, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu: 9.000,00zł (słownie: dziiwięć tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 97 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i rekreacji, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 22 maja 2019 r.

4. Oferty wraz z złącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mucharz w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy Mucharz 34-106 Mucharz 226 w zaklejonej kopercie podpisanej "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (tytuł zadania publicznego, którego dotyczy oferta) - nie otwierać przed 22 maja 2019r. do godz. 13:00". W przypadku ofert składanych drogą pocztową uznane zostaną za złożone w terminie jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Mucharz do dnia 22 maja 2019r. do godz. 13:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.

5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

6. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 97 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i rekreacji, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz pobrać wzór oferty i sprawozdania w: Urzędzie Gminy w Mucharzu w pok. 18 w godzinach pracy Urzędu, na stornie www.mucharz.pl lub BIP.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk, tel. 33 876-14-83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zobacz zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: