N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
453
742
5405
15348
21206
4344564

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Informacje wyborcze o wyborach zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Wyniki wyborów na wójta - zobacz


Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - wybór wójta II tura

 

...

Nieoficjalne wyniki wyborów 4.11.2018 r.

Galara Renata Stefania 999

Paździora Paweł 959

...

Mucharz

Galara Renata Stefania 243

Paździora Paweł 253

Jaszczurowa

Galara Renata Stefania 146

Paździora Paweł 289

Skawce

Galara Renata Stefania 110

Paździora Paweł 123

Koziniec

Galara Renata Stefania 175

Paździora Paweł 168

Świnna Poręba

Galara Renata Stefania 325

Paździora Paweł 127

...

 

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta i listach kandydatów nas radnych

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych:

 • Termin: 10 października 2018 r.
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
 • komisja ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 15.00
 • komisja ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie godz. 16.00
 • Obecność członków Komisji obowiązkowa

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Mucharzu z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Mucharzu z dnia 28 września 2018 roku o wylosowanych numerach dla Iist kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r-Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r.poz.754,1000,1349) Komisja Wyborcza w Mucharzu podaje do publicznej wiadomości informacje o przyznanych numerach Iist kandydatów komitetów wyborczych niespełniających warunku określonego w Kodeksie wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina
 • Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Mucharz
 • Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu informuje, że dnia 28 września 2018 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Mucharz w sali nr 5 odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych 2 komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharza informuje, że po uzgodnieniu z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie zmienia dyżury gminnej komisji w następujący sposób:

 • Dyżur 25 września 2018 r. zostaje odwołany
 • Dyżur 26 września 2018 r., godz. 20.00-24.00

Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego Gminy Mucharz

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmuje Urząd Gminy w Mucharzu pok. nr 1 Sekretariat w godzinach:

 • 19.09.2018 r., środa 7.00 – 15.00
 • 20.09.2018 r., czwartek 7.00 – 15.00
 • 21.09.2018 r., piątek 7.00 – 15.00

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu: Urząd Gminy w Mucharzu, pokój nr 5, tel. 33 876 14 83

Dyżury:

 • 24.09.2018 r., poniedziałek w godz. 16.00-19.00
 • 25.09.2018 r., wtorek w godz. 14.00-17.00
 • 26.09.2018 r., środa w godz. 8.00-24.00
 • 14.09.2018 r., piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • 15.09.2018 r., sobota w godz. 8.00 - 11.00
 • 17.09.2018 r., poniedziałek w godz. 8.00 - 24.00

Urzędnik Wyborczy: P. Maciej Szostak

Dyżury:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.30 - 10.00
 • tel. 33 876 14 83 wew. 26

Obwieszczenia i informacje:

 


Inne informacje, 26.02.2018

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.

W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Tabela z liczbą urzędników wyborczych w poszczególnych gminach: zobacz na stronie PKW

 

Zobacz także:

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: